10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

 Duyuru tarihi: 10 Kasım 2020

Hayatta mûsikî lâzım değildir. Çünkü, hayat mûsikîdir. Mûsikî ile alâkası olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer mevzubahs olan hayat, insan hayatı ise, mûsikî behemehal vardır. Mûsıkîsiz hayat zaten mevcut olamaz. Mûsikî hayatın neş’esi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız mûsikînin nev’i şayan-ı mütâlaadır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü


Ata’mızı, aramızdan ayrılışının 82. yılında özlemle anıyoruz.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu